Tôi cảm thấy yêu thương luôn là khởi nguồn của cuộc sống…